ALGEMENE VOORWAARDEN JASJA DE WIT FOTOGRAFIE

(versie december 2019)

1 Acceptatie van de Algemene Voorwaarden
Wanneer een opdrachtgever een opdracht gunt aan Jasja de Wit Fotografie, dan gaat de opdrachtgever ook akkoord met de algemene voorwaarden zoals hierna beschreven. Een opdracht komt tot stand door het maken van een afspraak voor een fotoshoot, een aanmelding voor een workshop, het accepteren van een offerte alsmede door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. De opdrachtgever gaat ook akkoord met de stijl en werkwijze van Jasja de Wit Fotografie in fotograferen, nabewerken, uitleggen en rondleiden. Deze stijl en werkwijze zijn zichtbaar op de website van Jasja de Wit Fotografie. Afwijkingen hiervan kunnen alleen vooraf en in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.

2 Aansprakelijkheid
Jasja de Wit Fotografie zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de fotoshoot of workshop naar wens verloopt en de opdrachtgever tevreden is. Als de uiteindelijke resultaten tegenvallen door omstandigheden die niet aan de fotograaf of de gebruikte apparatuur liggen, kan Jasja de Wit Fotografie daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Jasja de Wit Fotografie is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen die tijdens de fotoshoot of workshop ontstaan.

3 Kosten en betaling

3.1 Reguliere workshops (uit het programma op de website)
Deelnamekosten voor reguliere workshops staan vermeld op de website bij het workshopaanbod. Daar kunnen noch Jasja de Wit Fotografie, noch de opdrachtgever op terugkomen. Een aanmelding voor een workshop is pas definitief als de deelnamekosten volledig zijn voldaan. Jasja de Wit Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Als de deelnemer zich binnen 14 dagen voor de workshop aanmeldt, bedraagt de betalingstermijn 2 dagen. Meldt de deelnemer zich binnen 2 dagen voor de workshop aan, dan dient de factuur vóór deelname te zijn voldaan.

3.2 Workshop op maat
In aanvulling op het aanbod van workshops op de website, kunnen in overleg Workshops op maat worden aangeboden. Deze worden wat prijs en inhoud omschreven in een offerte. Na acceptatie van de offerte kunnen zowel Jasja de Wit Fotografie als de opdrachtgever op de inhoud daarvan slechts terugkomen na onderling overleg en gezamenlijke instemming.

De betalingstermijn voor de factuur voor een Workshop op maat staat vermeld in de offerte.

3.3 Fotoshoot of -reportage
De kosten die in rekening zullen worden gebracht, staan in het voorstel of in de offerte vermeld. Daar kunnen noch Jasja de Wit Fotografie noch de opdrachtgever op terugkomen. De eventuele meer- en minderprijs bij afwijking van de offerte wordt door de partijen in onderling overleg bepaald.

Reiskosten tot 25 km (enkele reisafstand) vanaf het vestigingsadres van Jasja de Wit Fotografie (7207 KM) zijn bij de prijs van de opdracht inbegrepen. Extra kilometers worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever tegen een vooraf vast te stellen tarief.

Voorafgaand aan de fotoshoot of -reportage ontvangt de opdrachtgever een factuur. Dat kan voor het bedrag ineens zijn, of in termijnen. Deze factuur kan de opdrachtgever voldoen via een bankoverschrijving. Jasja de Wit Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Als de factuur niet binnen 14 dagen is betaald, dan kan Jasja de Wit Fotografie incassokosten en boeterente in rekening brengen.

Pas als de volledige factuur is voldaan, mogen de geleverde werken door opdrachtgever worden gebruikt.

4 Wat krijgt de opdrachtgever van een fotoshoot of -reportage geleverd en wanneer?
Per fotoshoot of -reportage spreken opdrachtgever en Jasja de Wit Fotografie af hoeveel foto’s de opdrachtgever in een eerste selectie geleverd krijgt en hoe snel na de shoot dat gebeurt. Die eerste selectie wordt digitaal aangeleverd met een watermerk en mag niet door de opdrachtgever worden gebruikt. Die eerste selectie is uitsluitend bedoeld om de klant een keuze te kunnen laten maken over het uiteindelijk te leveren product. De gekozen foto’s worden verder bewerkt en in hoge resolutie, zonder watermerk, digitaal geleverd aan de opdrachtgever. Hoe snel dat gebeurt, wordt ook vooraf afgesproken. In geen geval levert Jasja de Wit Fotografie onbewerkte bestanden.

Jasja de Wit Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5 Rechten
Jasja de Wit Fotografie houdt ten alle tijden de auteursrechten over de gemaakte foto’s. Jasja de Wit Fotografie mag de foto’s gebruiken voor eigen promotie, bijvoorbeeld via social media (zoals Facebook en Instagram), de website en drukwerk. Als de opdrachtgever dit niet wenst, respecteert Jasja de Wit Fotografie dat, mits dit schriftelijk bij het verlenen van de opdracht wordt gemeld.

De bestanden die de opdrachtgever geleverd krijgt, mogen door de opdrachtgever gebruikt worden. Bijvoorbeeld voor een website, om af te drukken en te publiceren. De foto’s mogen niet door de opdrachtgever worden doorverkocht, ingezonden worden voor wedstrijden of door anderen dan de opdrachtgever worden gebruikt zonder vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Jasja de Wit Fotografie.

Jasja de Wit Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer afdrukken, die de opdrachtgever zelf bestelt of maakt afwijken in kleur of kwaliteit.

6 Annuleringsregeling

6.1 Annuleren van een reguliere workshop (uit het programma op de website)


In geval van annulering van een reguliere workshop binnen 48 uur voor workshop, dan brengt Jasja de Wit Fotografie 50% van het te betalen bedrag in rekening. Bij een annulering binnen 24 uur voor de workshop heeft Jasja de Wit fotografie recht op de overeengekomen deelnamekosten, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Uitzondering op deze regel is mogelijk in geval van overmacht. De aanmelding mag zonder extra kosten overgedragen worden aan een andere deelnemer. Dit dient voor de workshop te worden gemeld aan Jasja de Wit Fotografie.

Als de deelnemer te laat verschijnt voor de workshop, dan loopt deze het risico dat de workshop korter duurt dan overeengekomen. Wanneer de deelnemer helemaal niet verschijnt tijdens de workshop, worden alle deelnamekosten in rekening gebracht, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van overmacht.

Jasja de Wit Fotografie beslist of het weer het toelaat om de workshop door te laten gaan. Bij het annuleren van een workshop door Jasja de Wit Fotografie vanwege slecht weer worden geen kosten voor annulering in rekening gebracht. De klant kan dan kiezen voor een nieuwe workshop, of voor teruggave van de betaalde deelnamekosten.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger. Mocht die onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan plant Jasja de Wit Fotografie zo snel mogelijk een vervangende workshop in.

De klant kan dan kiezen voor deelname aan de vervangende of andere workshop (met eventuele bijbetaling van meerkosten van de gekozen workshop), of voor teruggave van de betaalde deelnamekosten.

6.2 Annuleren van een Workshop op maat

Wanneer een opdracht is gegeven voor een workshop op maat, dan is de opdrachtgever bij annulering van die opdracht nog het volgende percentage van de totale opdrachtsom verschuldigd:

  • meer dan 6 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 0%
  • meer dan 3 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 10%
  • meer dan 2 maanden voor het gereserveerde tijdstip: 15%
  • meer dan 1 maand voor het gereserveerde tijdstip: 35%
  • meer dan 14 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 60%
  • meer dan 7 dagen voor het gereserveerde tijdstip: 85%
  • 7 dagen of minder voor het gereserveerde tijdstip: 100%

Als een deelnemer aan de Workshop op maat te laat verschijnt voor de workshop, dan loopt deze het risico dat de workshop korter duurt dan overeengekomen. Wanneer de deelnemer helemaal niet verschijnt tijdens de workshop, wordt toch volledige opdrachtsom in rekening gebracht.

Jasja de Wit Fotografie beslist of het weer het toelaat om de Workshop op maat door te laten gaan. Bij het annuleren van een Workshop op maat door Jasja de Wit Fotografie vanwege slecht weer wordt in overleg een nieuwe datum voor de workshop gepland.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger. Mocht die onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan plant Jasja de Wit Fotografie zo snel mogelijk een vervangende workshop in.

Indien een opdrachtgever met minder of meer dan het afgesproken aantal deelnemers naar een Workshop op maat wenst te komen dan in de offerte is beschreven, kan de opdracht alleen aangepast worden indien deze mogelijkheid in de offerte is opgenomen. De wijze waarop deze mogelijkheid wordt geboden staat dan eveneens in de opdracht vermeldt.

6.3 Annuleren van een fotoshoot of -reportage
In geval van annulering van een fotoshoot of -reportage binnen één week voor de afgesproken datum, dan brengt Jasja de Wit Fotografie 50% van het te betalen bedrag in rekening. Bij een annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum heeft Jasja de Wit fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Uitzondering op deze regel is mogelijk in geval van overmacht.

Als de opdrachtgever te laat verschijnt op een afspraak, dan loopt deze het risico dat de fotoshoot of -reportage korter duurt dan overeengekomen. Ook kan Jasja de Wit Fotografie dan besluiten de afspraak te annuleren wegens het ontstane tijdgebrek. Jasja de Wit Fotografie brengt dan wel 50% van de opdrachtsom in rekening.

Wanneer de opdrachtgever helemaal niet verschijnt tijdens de fotoshoot of -reportage, wordt de gehele opdrachtsom in rekening gebracht. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van overmacht.

Bij het annuleren van een fotoshoot of -reportage door de klant en/of Jasja de Wit Fotografie vanwege slecht weer worden geen kosten voor annulering in rekening gebracht, mits een nieuwe afspraak wordt gemaakt.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger. Mocht die onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan maakt Jasja de Wit Fotografie zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.