ALGEMENE VOORWAARDEN JASJA DE WIT FOTOGRAFIE
(versie mei 2021)

1 Acceptatie van de Algemene Voorwaarden

Wanneer een opdrachtgever een opdracht gunt aan Jasja de Wit Fotografie, dan gaat de opdrachtgever ook akkoord met de Algemene Voorwaarden zoals hierna beschreven. Een opdracht komt tot stand door het maken van een afspraak voor een reportage, het accepteren van een offerte alsmede door een mondelinge of schriftelijke overeenkomst. De opdrachtgever gaat ook akkoord met de stijl en werkwijze van Jasja de Wit Fotografie in fotograferen, nabewerken en opmaken van albums. Deze stijl en werkwijze zijn zichtbaar op de website van Jasja de Wit Fotografie. Afwijkingen hiervan kunnen alleen vooraf en in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd.


2 Aansprakelijkheid

Jasja de Wit Fotografie zal haar uiterste best doen om ervoor te zorgen dat het maken van de reportage naar wens verloopt en de opdrachtgever tevreden is. Als de uiteindelijke resultaten tegenvallen door omstandigheden die niet aan de fotograaf of de gebruikte apparatuur liggen, kan Jasja de Wit Fotografie daar niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Jasja de Wit Fotografie is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen die tijdens het maken van de reportage ontstaan.


3 Wat krijgt de opdrachtgever van een reportage geleverd en wanneer?

3.1 Aantal beelden en nabewerking

Bij een reportage krijgt de opdrachtgever vooraf een indicatie van het minimum aantal beelden dat zal worden geleverd. Alle geselecteerde beelden worden professioneel bewerkt en in hoge resolutie, zonder watermerk, digitaal geleverd aan de opdrachtgever. Hoe snel dat gebeurt, wordt ook vooraf afgesproken. Jasja de Wit Fotografie beslist welke foto’s zij selecteert uit de reportage en hoe deze worden nabewerkt, waaronder de keus voor kleur of zwart- wit. In geen geval levert Jasja de Wit Fotografie onbewerkte bestanden.

Jasja de Wit Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.2 Mini-albums en fotoalbums

Als bij een opdracht een fotoalbum is inbegrepen, heeft het de voorkeur om in een persoonlijk gesprek de vormgeving en inhoud van het album te bespreken (mini-albums uitgezonderd).

De opdrachtgever kan zelf de foto’s voor het album selecteren vanuit de online galerij. Jasja de Wit Fotografie maakt het album op, legt het concept voor aan de opdrachtgever en dan krijgt deze de gelegenheid om wijzigingen door te geven. Bij de afgesproken prijs zijn ten hoogste twee wijzigingsronden inbegrepen. Daarna zal voor wijzigingen een meerprijs worden berekend die vooraf met de opdrachtgever wordt kortgesloten.

Jasja de Wit Fotografie heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.


4 Kosten en betaling

4.1 (Gezins)reportage of fotoshoot

De kosten die in rekening zullen worden gebracht, staan in het voorstel of in de offerte vermeld. Daar kunnen noch Jasja de Wit Fotografie noch de opdrachtgever op terugkomen. De eventuele meer- en minderprijs bij afwijking van de offerte wordt door de partijen in onderling overleg bepaald en vooraf schriftelijk overeengekomen.

Reiskosten tot 50 km vanaf het vestigingsadres van Jasja de Wit Fotografie (7207 KM) zijn bij de prijs van de opdracht inbegrepen, tenzij in de offerte anders vastgelegd. Reiskosten bevatten zowel de kilometers vanaf het vestigingsadres naar de locatie van de reportage en weer terug, als ook de kilometers die tijdens het maken van de reportage worden gereden (bijvoorbeeld tussen twee locaties waar wordt gefotografeerd). Extra kilometers worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever tegen een vooraf vast te stellen tarief.

Na de opdrachtbevestiging ontvangt opdrachtgever twee facturen van elk 50% van de opdrachtsom. De eerste factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden via een bankoverschrijving. De tweede factuur dient binnen 14 dagen na het aanbieden van de online galerij te worden voldaan. Als de facturen niet binnen 14 dagen zijn betaald, dan kan Jasja de Wit Fotografie incassokosten en boeterente in rekening brengen.

Pas als de volledige factuur is voldaan, wordt de online galerij downloadbaar gemaakt en eventuele albums besteld.

4.2 Afscheidsreportage (uitvaart)

De kosten die in rekening zullen worden gebracht, staan in het voorstel of in de offerte vermeld. Daar kunnen noch Jasja de Wit Fotografie noch de opdrachtgever op terugkomen. De eventuele meer- en minderprijs bij afwijking van de offerte wordt door de partijen in onderling overleg bepaald en vooraf schriftelijk overeengekomen.

Reiskosten tot 50 km vanaf het vestigingsadres van Jasja de Wit Fotografie (7207 KM) zijn bij de prijs van de opdracht inbegrepen, tenzij in de offerte anders vastgelegd. Reiskosten bevatten zowel de kilometers vanaf het vestigingsadres tot de locatie van de reportage en terug, als ook de kilometers die tijdens het maken van de reportage worden gereden (bijvoorbeeld tussen twee locaties waar wordt gefotografeerd). Extra kilometers worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever tegen een vooraf vast te stellen tarief.

Bij het opleveren van de slideshow van de reportage ontvangt de opdrachtgever de factuur. Deze factuur kan de opdrachtgever voldoen via een bankoverschrijving. Jasja de Wit Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Als de factuur niet binnen 14 dagen is betaald, dan kan Jasja de Wit Fotografie incassokosten en boeterente in rekening brengen.

Pas als de volledige factuur is voldaan, wordt de online galerij downloadbaar gemaakt en eventuele albums besteld.

4.3 Fotoalbums, bijbehorende producten en (eigen gemaakte) afdrukken

De kosten voor fotoalbums en andere fotoproducten kunnen in de reportagekosten zijn opgenomen. Anders zijn ze in een afzonderlijk voorstel of in de offerte vermeld. Op de overeengekomen prijs en kenmerken (waaronder formaat, aantal spreads, materialen) kunnen noch Jasja de Wit Fotografie noch de opdrachtgever terugkomen. De eventuele meer- en minderprijs bij afwijking van de offerte wordt door de partijen vooraf in onderling overleg bepaald.

Als een opdracht voor een fotoalbum en/of bijbehorende fotoproducten niet zijn inbegrepen in de offerte voor een reportage, ontvangt opdrachtgever daarvoor een afzonderlijke offerte en factuur. Deze factuur kan de opdrachtgever voldoen via een bankoverschrijving. Jasja de Wit Fotografie hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Fotoalbums en andere fotoproducten worden pas besteld als de bijbehorende factuur volledig is voldaan.

Jasja de Wit Fotografie kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer afdrukken, die de opdrachtgever zelf bestelt of maakt, afwijken in kleur of kwaliteit.

5 Rechten

Jasja de Wit Fotografie houdt ten alle tijden de auteursrechten over de gemaakte beelden. Dat betekent dat de beelden na oplevering niet verder mogen worden bewerkt, bijvoorbeeld door de kleur te wijzigen of door uitsnedes te maken. Dat betekent ook dat de beelden niet met een filter mogen worden bewerkt.

De foto’s/bestanden die de opdrachtgever geleverd krijgt vanuit een gezins-, herinnerings- of afscheidsreportage, mogen door de opdrachtgever uitsluitend in de privé-sfeer gebruikt worden en niet daarbuiten. Dat betekent onder andere, maar niet uitsluitend, dat ze niet door de opdrachtgever voor zakelijke doeleinden mogen worden gebruikt, mogen worden verstrekt aan derden, doorverkocht en/of ingezonden worden voor wedstrijden/publicaties zonder vooraf schriftelijke toestemming te verkrijgen van Jasja de Wit Fotografie.

Van beelden die ten behoeve van zakelijke reportages worden gemaakt krijgt de opdrachtgever een zakelijk gebruiksrecht dat gekoppeld is aan het doel waarvoor opdrachtgever de beelden vraagt. De opdrachtgever mag de beelden niet aan derden doorsturen/doorverkopen/in gebruik geven voor andere doeleinden,  tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gevraagd en gegeven door Jasja de Wit Fotografie.

Als Jasja de Wit Fotografie de gemaakte beelden wil gebruiken voor eigen promotie, bijvoorbeeld via social media (zoals Facebook en Instagram), de website, demo-albums en drukwerk, dan vraagt zij daarvoor vooraf altijd schriftelijk toestemming aan opdrachtgever. Als opdrachtgever dergelijk gebruik niet wenst, respecteert Jasja de Wit Fotografie dat.


6 Annuleringsregeling

6.1 Annuleren van een fotoshoot of -reportage

In geval van annulering van een fotoshoot of -reportage binnen twee weken voor de afgesproken datum, dan brengt Jasja de Wit Fotografie 25% van het te betalen bedrag in rekening. Bij een annulering binnen 48 uur voor de afgesproken datum heeft Jasja de Wit Fotografie recht op de overeengekomen vergoeding, verminderd met de nog niet gemaakte kosten. Uitzondering op deze regel is mogelijk in geval van overmacht, waaronder veranderingen in gezondheid van opdrachtgever en/of diens naasten.

Als de opdrachtgever te laat verschijnt op een afspraak, dan loopt deze het risico dat de fotoshoot of -reportage korter duurt dan overeengekomen. Ook kan Jasja de Wit Fotografie dan besluiten de afspraak te annuleren wegens het ontstane tijdgebrek. Jasja de Wit Fotografie brengt dan wel 50% van de opdrachtsom in rekening. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van overmacht.

Wanneer de opdrachtgever helemaal niet verschijnt tijdens de fotoshoot of -reportage, wordt de gehele opdrachtsom in rekening gebracht. Op deze regel wordt alleen een uitzondering gemaakt in geval van overmacht.

Als een fotoshoot of -reportage niet door kan gaan vanwege slecht weer of een andere vorm van overmacht, dan worden geen kosten voor annulering in rekening gebracht. Voorwaarde daarvoor is wel dat de reportage alsnog plaatsvindt op een andere datum. Als die nieuwe reportage meer dan een jaar na de oorspronkelijke datum plaatsvindt, dan heeft Jasja de Wit Fotografie het recht om de opdrachtsom aan te passen aan de dan geldende tarieven.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger. Mocht die onverhoopt niet beschikbaar zijn, dan maakt Jasja de Wit Fotografie zo snel mogelijk een nieuwe afspraak.

6.2 Annuleren van een Afscheidsreportage (uitvaart)

In geval van annulering van een Afscheidsreportage binnen twee dagen voor de afgesproken datum, dan brengt Jasja de Wit Fotografie 25% van het te betalen bedrag in rekening. Uitzondering op deze regel is mogelijk in geval van overmacht.

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheid zoekt Jasja de Wit Fotografie een vervanger.


7 Klachten

Klachten dienen zo snel mogelijk, maar uiterlijk 10 werkdagen na oplevering van de online galerij of een album schriftelijk ingediend te worden bij Jasja de Wit Fotografie. Jasja de Wit Fotografie heeft na de melding het recht de klacht binnen redelijke termijn op te lossen. Dat is alleen anders als dit onevenredige schade voor de opdrachtgever op zou leveren. 

error: